Het niet betalen of te laat betalen van loon

Allereerst: het is wettelijke vastgesteld dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor iedere dag dat deze te laat is met de betaling. Je kunt aanspraak maken op het loon vanaf het moment dat het loon opeisbaar is geworden. Opeisbaarheid wil zeggen: de dag dat de werkgever uiterlijk had dienen te betalen. De wettelijke verhoging begint 4 dagen na deze dag te lopen, tot een maximum van 50%.

De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend. Vaak is in de arbeidsovereenkomst of cao vastgesteld wanneer het loon opeisbaar is. Zo dient een weekloon doorgaans/vaak binnen een week te worden uitbetaald en een maandloon binnen een maand. Bij niet vaste looncomponenten kan dit anders liggen. Bovendien kan in de arbeidsovereenkomst een specifieke datum dan wel periode afgesproken zijn.

Wat nu indien de werkgever het loon niet betaalt? Allereerst is het van belang de werkgever schriftelijk op de plicht om het loon te betalen te attenderen. Er kan namelijk sprake zijn van een administratieve fout. Geef hierbij een redelijke termijn – bijvoorbeeld drie dagen – en wijs op de wettelijke rente en wettelijke verhoging. Heeft dit niet het gewenste effect, dan kun je bij de kantonrechter een loonvordering instellen. Naast het achterstallig loon heb je dan recht op de wettelijke verhoging en rente. Van belang is dat je hierbij een jurist dan wel een advocaat raadpleegt en je laat assisteren.

Wat betreft de wettelijke verhoging: over de eerste drie werkdagen geldt geen verhoging. Van de 4de tot 8ste dag is de verhoging per dag 5% van het brutoloon. Na de 8ste werkdag komt daar 1% per dag bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon. Daarnaast kun je aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten als schadevergoeding voor de tijd en kosten die in het innen van het achterstallig loon zijn gaan zitten en gerechtelijke incassokosten (proceskostenveroordeling) als de zaak daadwerkelijk voor de rechter komt. Vaak worden deze vorderingen gebruikt om de kosten voor de juridische bijstand te kunnen betalen. Je – dan wel de jurist/advocaat die je hebt ingeschakeld – dient de rechter hier wel expliciet om te verzoeken.

Wat betreft de loonvordering, let dan wel op dat je binnen vijf jaar de loonvordering instelt, anders vervalt je recht hierop door verjaring. Heb je vragen hierover neem dan contact op door te e-mailen op a.bhajan@lawfirmtaheri.com of bel op het nummer 010 – 795 40 75.

Mw. A. Taheri-Bhajan