Het niet betalen of te laat betalen van loon

Allereerst: het is wettelijke vastgesteld dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor iedere dag dat deze te laat is met de betaling. Je kunt aanspraak maken op het loon vanaf het moment dat het loon opeisbaar is geworden. Opeisbaarheid wil zeggen: de dag dat de werkgever uiterlijk had dienen te betalen. …

Het dienstverband en scholing

Per 1 juli 2015 geldt er op basis van art. 7:611a van het Burgerlijk Wetboek een expliciete inspanningsplicht voor de wetgever wat betreft scholing. Dit artikel luidt als volgt: Artikel 611a “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs …

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een docent studenten aanzette om te participeren in een piramidespel. Een docent heeft studenten benaderd om een bijeenkomst bij te wonen in een hotel waarbij zij een ‘pakket’ zouden kopen en ‘uitleg zouden krijgen wat zij allemaal zouden moeten doen om geld …

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

De hoofdregel is: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. U mag in principe altijd uw arbeidsovereenkomst opzeggen, dus ook tijdens ziekte. Het nadeel is wel dat u dan geen recht meer heeft op (sociaalrechtelijke) uitkering. Een werkgever daarentegen mag gedurende twee ziektejaren zijn werknemer niet ontslaan. Doet hij dit toch, dan is …

Een nul-urencontract?

Dit is een contract waarbij de werkgever geen vaste werkuren afspreekt met de werknemer. Het betreft een flexibel contract. Het principe in de eerste 6 maanden is ‘geen werk, geen loon’. Dus als de werkgever de werknemer oproept, dient deze te verschijnen. De werknemer krijgt enkel loon voor de uren die hij werkt waarbij er …