Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

De hoofdregel is: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet.

U mag in principe altijd uw arbeidsovereenkomst opzeggen, dus ook tijdens ziekte. Het nadeel is wel dat u dan geen recht meer heeft op (sociaalrechtelijke) uitkering. Een werkgever daarentegen mag gedurende twee ziektejaren zijn werknemer niet ontslaan. Doet hij dit toch, dan is die opzegging vernietigbaar waarna de arbeidsovereenkomst wordt geacht gewoon door te lopen. Na die twee jaren kan de werkgever na ontvangst van een ontslagvergunning wel overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen ontslag tijdens ziekte:
Het bedrijf gaat sluiten;
U weigert mee te werken aan instructies gegeven door uw werkgever of bedrijfsarts voor uw re-integratie;
U weigert passende arbeid te verrichten;
U weigert mee te werken aan een Plan van Aanpak.

Uitzonderingen ontslag wegens ziekte:
Het betreft een opzegging gedurende uw proeftijd;
U bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd;
Het bedrijf gaat sluiten;
De ontslagaanvraag is ingediend voordat u ziek werd;
Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt.

Ontbinding (tijdens ziekte) door de werkgever via de kantonrechter mag bij:
Door een in de wet genoemde persoonsgebonden reden. Bijvoorbeeld onvoldoende functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, mag dan geen verband houden met de ziekte;
Als u weigert mee te werken aan re-integratie, passende arbeid te verrichten of mee te werken aan het opstellen van een Plan van Aanpak. U moet dan wel eerst schriftelijk zijn aangemaand tot nakoming en de loonbetaling moet zijn stop gezet.

Mw. A. Bhajan