HET HUURRECHT

 
De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 7:201 B.W.  bepaalt de definitie van een huurovereenkomst: "Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie."
 
Van huur is sprake als de ene partij, de verhuurder, het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij, de huurder, die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. De wet maakt hierbij uitdrukkelijk een uitzondering voor de pacht. De pachtovereenkomst voldoet volledig aan de definitie van de huurovereenkomst, maar omdat de wetgever voor pacht een aparte regeling nodig vond valt die niet onder de huurovereenkomst.
Huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte
 

Alhoewel het huurrecht niet alleen over onroerend goed gaat, ligt daar wel het zwaartepunt van de juridische praktijk. Het huurrecht met betrekking tot onroerend goed is te onderscheiden in twee delen, te weten huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte. Binnen dit laatste is nog te onderscheiden middenstandsbedrijfsruimte, waaronder bijvoorbeeld te verstaan is een horecabedrijf of een kapperszaak, en overige bedrijfsruimte, waaronder bijvoorbeeld te verstaan is een kantoorgebouw en opslagruimte.

 

Bescherming

In Nederland geniet een huurder van woonruimte verregaande bescherming! Dit kan zelfs zó ver gaan dat een huurcontract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor één jaar) in de praktijk als een huurcontract voor onbepaalde tijd kan gelden. 
De achterliggende gedachte van de wetgever hierover is dat een huurder van een woonruimte (lees: een gewone burger) niet zómaar op straat gezet kan worden.
 
Ook een huurder van middenstandsbedrijfsruimte geniet een grote mate van huurbescherming. Dit komt ook doordat men ervan uitgaat dat deze huurder voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de gehuurde bedrijfsruimte. Dat hij ook een zekere mate van bekendheid heeft van het publiek in de buurt speelt ook een rol hierin. Dit geldt niet voor de categorie ‘overige bedrijfsruimten’. 
 
Heeft u met problemen te kampen op het gebied van het huurrecht? Ons kantoor kan u goed en deskundig bijstaan zodat uw probleem verholpen wordt. Dit geldt voor zowel verhuurders als huurders.
 
 

Wanneer kunt u de hulp van ons kantoor inroepen?

Dit kan in het geval dat:
  • u de huur te hoog vindt
  • uw verhuurder van u af wilt
  • u ontruimd dreigt te worden
  • u van uw huurder af wilt
  • een huurder overlast veroorzaakt
  • uw huurder de huur niet betaalt
  • uw verhuurder geen onderhoud pleegt