Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent het regelen van de zogehete affectieschade (van minister Dekker) aangenomen

Wat is affectieschade? Affectieschade is kort gezegd een vorm van smartengeld voor de naasten van slachtoffers, welke laatsten overleden zijn door een fout van een ander dan wel ernstig of blijvend letsel hebben ondervonden door die fout. Het is een vergoeding voor dierbaren van het slachtoffer, welke dierbaren verdriet hebben ondervonden door het overlijden/het letsel van het slachtoffer.

Denk hierbij aan een kind wat te maken krijgt met een verkeersongeval door de fout van een ander en vervolgens voor de rest van zijn/haar leven in een rolstoel zit. Ook geweldsmisdrijven – meer specifiek het overlijden (of ondervinden van ernstig letsel) door een geweldsmisdrijf – vallen hier onder.

Men is zich er in de politiek wel degelijk van bewust dat het leed niet kan worden weggenomen door de vergoeding. Echter, dikwijls is het de erkenning (van het leed van de dierbaren) door middel van het krijgen van een vergoeding die het hem doet. Daarnaast geeft de wet standaard bedragen respectievelijk categorieën, zodat er in ieder geval niet pijnlijk gesteggeld hoeft te worden over de omvang/hoogte van het leed en de vergoeding.

Let echter wel op: niet iedereen in contact met het slachtoffer kan aanspraak maken op de vergoeding. Enkel de partner/echtgeno(o)t (e) van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van hun affectieschade.

Wat betreft bedragen noemt de wet bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, welk bedrag (dan wel bedragen) betaalt dient te worden door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval van het slachtoffer.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2019 in werking treedt.

Mw. Mr. T.M.M. Plukaard