Algemene voorwaarden International Law Firm Taheri

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van International Law Firm Taheri.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door International Law Firm Taheri.
3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van directeuren, alsmede degenen die voor het bedrijf werkzaam zijn.
4. Iedere aansprakelijkheid van International Law Firm Taheri is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

5. International Law Firm Taheri zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. International Law Firm Taheri is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat International Law Firm Taheri aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
6. International Law Firm Taheri zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door International Law Firm Taheri in redelijkheid worden vastgesteld.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan International Law Firm Taheri dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door International Law Firm Taheri jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kostendie International Law Firm Taheri namens opdrachtgevers aan derden voldoet, separaat in rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak.
8. International Law Firm Taheri zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden zonder nadere aankondiging kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9. International Law Firm Taheri zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. International Law Firm Taheri behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.
10. International Law Firm Taheri is in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met in achtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is International Law Firm Taheri hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
11. International Law Firm Taheri is indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
12. International Law Firm Taheri legt de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast op een geluidsdrager.
13. De rechtsverhouding tussen International Law Firm Taheri en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.