De Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is één van de belangrijkste overeenkomsten in uw leven. Op grond van die overeenkomst kunt u immers u zelf en uw gezien in het levensonderhoud voorzien, kunt u een hypotheek aanvragen, een auto leasen, krediet aanvragen bij de bank, enzovoort. Het is daarom van belang dat u weet hoe de arbeidsovereenkomst uw rechtspositie beschrijft.

Begint u aan een nieuwe baan of heeft uw werkgever uw huidige arbeidsovereenkomst verlengd, wees dan zeker van uw zaak en leg die overeenkomst aan ons voor zodat wij u kunnen adviseren omtrent uw rechtspositie en de eventuele bedingen die ten onrechte (en soms zelfs in strijd met de wet) in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn.

Wanneer heeft u recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ook wel bekend als vastcontract)?

In elk geval dat u langer dan 2 jaren voor één en dezelfde werkgever gewerkt heeft, dan heeft u recht op een vastcontract. Niet alleen heeft u er dan recht op maar de wet gaat er dan vanuit dat u een vast contract heeft, zelfs indien er in uw schriftelijke arbeidsovereenkomst anders is bepaald!

Ook in het geval dat u 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad terwijl u nog niet 2 jaren voor dezelfde werkgever gewerkt, heeft u bij de verlenging van het dienstverband – dus bij de 3 al dan niet tijdelijk aangeboden arbeidsovereenkomst – automatisch een vast contract gekregen.

Maar ook in het geval dat u 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad die verlopen zijn terwijl u daarna 'gewoon' door bent blijven werken, heeft u een vastcontract. Daarvoor behoeft u niets te doen; u hoeft dus de vaste aanstelling niet eerst op schrift te stellen alvorens dat juridisch gezien realiteit wordt.

Bonusregeling

Is in uw arbeidsovereenkomst een bonusregeling opgenomen? Krijgt u altijd de bonus waar u recht op heeft? De werkgever dient van te voren duidelijk kenbaar maken wanneer u bonus kunt verdienen en indien de bonus aan bepaalde voorwaarden – zoals de betaling van de klant aan de werkgever – afhankelijk is gemaakt, dan dient de werkgever u in de gelegenheid stellen zodat u na kunt gaan of de klant al dan niet daadwerkelijk betaald heeft. De werkgever hoeft u uiteraard geen inzicht in zijn bankoverzicht te geven, maar kan volstaan met bijvoorbeeld de annuleringsbrief/-e-mail van de klant waaruit geconcludeerd kan worden dat de klant dus geen betaling behoeft te verrichten.

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Artikel 7:672 BW bepaalt dat wanneer de werkgever voornemens is om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen, de werkgever uiterlijk één maand vóór de vervaldatum van de arbeidsovereenkomst de werknemer daarvan dient te berichten bij gebreke waarvan de werkgever bij wijze van boete één maand extra loon aan de werknemer dient te betalen terwijl de werknemer niet verplicht is om dan voor de werknemer te werken.

 

Oproepovereenkomst, ook wel nuluren–overeenkomst genoemd:

Heeft u wel een arbeidsovereenkomst maar zijn uw werktijden/dagen niet in de arbeidsovereenkomst vastgesteld, maar is in plaats daarvan bepaald dat u enkel moet werken wanneer de werkgever u daarvoor oproept, dan heeft u dus een zogeheten nuluren-overeenkomst.

Een oproepovereenkomst kan zowel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan alsook voor bepaalde tijd (dus een tijdelijke aanstelling). Wanneer u echter een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd heeft dan kan de werkgever u niet in zijn geheel niet oproepen voor arbeid. De aard van de arbeidsovereenkomst ligt in het feit dat u voor de werkgever arbeid dient te verrichten en dat de werkgever u loon dient te betalen. Zolang de arbeidsovereenkomst van kracht is, dan dient u dus op een bepaald moment voor de werkgever arbeid te verrichten en dient de werkgever u loon betalen, vermeerderd met het vakantiegeld.

Een veel voorkomend feit is dat u in dergelijke gevallen óók de door u opgebouwde vakantiedagen automatisch uitbetaald krijgt. Als dit automatisch en dus zonder uw instemming geschiedt, dan is dat niet toegestaan. Door het feit dat u uw vakantiedagen uitbetaald krijgt heeft u immers geen recht meer op vakantiedagen! Maar onthoud u wel dat u wel degelijk recht heeft op vakantiedagen en dat u ervoor kunt kiezen om die niet uitbetaald te krijgen.

 

 

Concurrentiebeding

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft de werkgever een concurrentiebeding daarin opgenomen? In het algemeen dient u er vanuit te gaan dat een concurrentiebeding bij een tijdelijke aanstelling niet toegestaan is. Echter, de wet biedt de werkgever onder bepaalde omstandigheden wel de mogelijkheid om ondanks de tijdelijke duur van de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Dat kan in gevallen waarbij de werkgever een bepaald doel heeft die niet anders dan middels een concurrentiebeding beschermd kan worden. De werkgever dient de noodzaak van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst wel goed te motiveren zodat u bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst na kunt gaan of u die al dan niet kunt accepteren. Bovendien moet ook bijvoorbeeld de rechter uit de motivering na kunnen gaan dat het concurrentiebeding noodzakelijk is.