Verbreking van de arbeidsrelatie en toch een WW-uitkering

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden hun arbeidsrelatie beëindigen, terwijl de arbeidsovereenkomst rechtens nog niet tot een einde is gekomen. Dit kan verschillende redenen hebben: de werknemer kan een ander baan aangeboden hebben gekregen, zou willen verhuizen en zal dan té ver wonen, simpelweg geen zin meer hebben om door te werken en vele andere redenen.

In een vaststellingsovereenkomst geven de werkgever en de werknemer aan onder welke voorwaarden en op grond van welke afspraken zij van elkaar afscheid nemen. Eén van de belangrijke punten die in de vaststellingsovereenkomst opgenomen moet worden is, wie het initiatief heeft genomen om de arbeidsrelatie te beëindigen. Is dat de werkgever geweest, dan kan de werknemer na de beëindiging aanspraak maken op een WW-uitkering. Maar als de werknemer het initiatie neemt, dan zal het UWV stellen dat de werknemer verwijtbaar arbeidsloos is geworden waardoor hij voor (meestal) enkele maanden gekort worden op zijn uitkering.

 

De wet bepaalt dat de werknemer twee weken bedenktijd heeft om terug te kunnen komen op zijn beslissing omtrent de beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit betekent dat de vaststellingsovereenkomst binnen twee weken na ondertekening daarvan door de werknemer – zonder opgave van enige reden – ontbonden kan worden. De arbeidsrelatie wordt dan geacht nooit te zijn beëindigd.

 

Zoals aangegeven is de inhoud van de vaststellingsovereenkomst van belang:

  • Wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd of met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn?
  • Krijgt de werknemer tot die beëindigingdatum doorbetaald of niet?
  • Wordt de werknemer al dan niet vrijgesteld voor arbeid tot de beëindigingdatum?
  • Krijgt de werknemer een beëindigingvergoeding? En zo ja, is de hoogte van die vergoeding wel in redelijkheid vastgesteld of heeft de werknemer recht op een hogere vergoeding?

Het is daarom van belang dat de werknemer, maar ook de werkgever, zich tijdig laat bijstaan door een arbeidsrechtspecialist.