Mag ik het gesprek met persoon X opnemen, zonder dat persoon X hier van weet?

De volgende vraag komt met enige regelmaat voorbij : mag ik het gesprek met persoon X opnemen, zonder dat persoon X hier van weet?

Voorbeeld is het geval waarbij de werknemer het gesprek met zijn/haar werkgever opneemt.

Ten eerste is met betrekking tot dit voorbeeld wel duidelijk dat er sprake is van enige mate van wantrouwen tussen partijen. Dit kan eventueel nadelig (voor jou als werknemer) zijn daar dit bij kan dragen aan het door een rechter aannemen van een verstoorde arbeidsrelatie. Neem dan ook altijd in dit stadium – het liefst eerder – contact op met een jurist/advocaat om je te adviseren.

Artikel 139a en verder van het Wetboek van Strafrecht bepalen echter dat het in principe toegestaan is om een gesprek op te nemen. Voorwaarde is echter wel dat de opnemende partij zelf deel neemt aan het gesprek, of dat het gesprek wordt opgenomen in opdracht van één van de deelnemers aan het gesprek. Neemt een derde het gesprek op zonder deel te nemen aan het gesprek in kwestie, dan zal dit al snel als strafrechtelijk handelen gekwalificeerd worden. Namelijk als ‘afluisteren’.

Echter, onder omstandigheden kan het ook voor de persoon die deel neemt aan een gesprek onrechtmatig zijn om dat gesprek op te nemen. Een voorbeeld hiervan is wanneer het gesprek over erg gevoelige privézaken gaat. Een dergelijk gesprek opnemen zal al snel in strijd zijn (dan wel kunnen zijn) met het (grond)recht op privacy ex. artikel 10 EVRM. Echter, in de meeste gevallen zal – uiteraard naar gelang de feiten en omstandigheden – het opnemen van een gesprek toegestaan zijn.

Het is dus wel degelijk toegestaan om gesprekken op te nemen. Echter, wanneer een overheidsinstantie het gesprek met jou op neemt is dit anders. Immers, in een dergelijk geval is er al snel sprake van het stelselmatig (geautomatiseerd) opnemen en opslaan van gesprekken en dus geldt in zulke gevallen de restrictie dat opname slechts na voorafgaande mededeling aan het individu plaats mag vinden.

Alhoewel het dus als individu in principe toegestaan is om gesprekken op te nemen, mag je niet zomaar alles met de opname doen. Je mag het in beginsel niet en op geen enkele wijze publiceren. Hierbij speelt de privacy van de persoon die is opgenomen een grote rol. Enkel uitzonderlijke situaties staan publicatie toe. Neem hiervoor altijd contact op met een jurist, alvorens je ook maar iets publiceert!

Onder omstandigheden kan een opname wel gebruikt worden in een rechtzaak. In het civiele recht is het bijvoorbeeld aan de rechter of hij een bepaalde opname toe laat als bewijs. Het is dus mogelijk dat een rechter weigert om jouw opname toe te laten tot het bewijs. Ook hierbij is het van belang dat je wanneer je overweegt een opname in te brengen als bewijs bij een rechtzaak dan wel iets te publiceren je dit eerst bespreekt met je jurist/advocaat dan wel als je niet bijgestaan wordt je hiervoor juridische bijstand zoekt.

Het is namelijk erg lastig om een schending van privacy – na publicatie – ongedaan te maken en regelmatig komt hier het betalen van een schadevergoeding bij kijken. Allesbehalve ideaal dus.

Samenvattend: wees je bewust van de gevolgen van je handelen. En bij twijfel, doe het niet dan wel neem voorafgaand contact op met een jurist.

Mw. Mr. T.M.M. Plukaard