Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

De rechtbank heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten. De eisende partij stelde dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden van de eisende partij. In deze zaak ging het om een deelname van een sponsoractie waarbij met de gedaagde partij afgesproken werd dat de gedaagde partij deze sponsoractie zou steunen. De onderlinge afspraken werden verwerkt in een deelnameformulier, welk formulier per WhatsApp naar de gedaagde partij werd gestuurd. Per WhatsApp heeft de gedaagde partij laten weten akkoord te gaan en aldus ook akkoord te gaan met de betaling van de kosten van deze sponsoractie.

Na het hierop ontvangen van een factuur van eiser heeft de gedaagde partij echter nagelaten deze te voldoen waardoor de kosten zijn opgelopen door de vele herinneringen en aanmaningen. De gedaagde partij betwist dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en dat er een deelnameformulier en factuur is ontvangen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat er in onvoldoende mate vast is komen te staan dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod. De Whatsapp-berichten bieden hiervoor onvoldoende houvast om van een geldige overeenkomst te spreken, ook al blijkt uit de Whatsapp-berichten de naam van de gedaagde partij en dat er akkoord is gegeven.

Volgens de rechtbank ontbreekt in deze zaak simpelweg nog te veel informatie. Het is onder andere niet duidelijk of de eisende partij een bezoek heeft gebracht aan de gedaagde partij en of er telefonisch contact is geweest tussen partijen. Ook mist er een gespreksverslag van het eerste gesprek, welk gesprek over de sponsoractie ging. Dat de eisende partij heeft geprobeerd om per WhatsApp een overeenkomst aan te gaan, betekent dat hij het risico heeft aanvaard dat er onduidelijkheden kunnen ontstaan. Het deelnameformulier had immers per post toegestuurd kunnen worden waarbij de gedaagde een ondertekend exemplaar per post diende terug te sturen.

Hoewel het niet altijd hoeft te betekenen dat een overeenkomst per WhatsApp kansloos is, zijn er wel strikte voorwaarden aan verbonden. Er kunnen namelijk naast de WhatsApp-berichten ook andere handelingen nodig zijn zoals het alsnog op papier zetten van de gemaakte afspraken. Een veel voorkomend probleem is vaak de bewijslast. Wil je zeker weten dat je goed zit, stuur dan naast een WhatsApp-bericht ook een schriftelijk exemplaar van de gemaakte afspraken (het liefst aangetekend versturen en een ondertekende versie ervan ontvangen).

De volledige uitspraak lees je hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:4081

Mw. A. Taheri-Bhajan